پرسش پی‌آر

مؤسسه پرسش که در سال ۱۳۹۱ تأسیس شد، یک آژانس روابط عمومی ایرانی است که تمرکز اصلی آن روی ارائه خدمات روابط عمومی در سطح استانداردهای جهانی اما مناسب‌سازی شده با فضای رسانه‌ای ایران است. پرسش، که اختصاری از «پویندگان راز ستاره شمال» است، می‌کوشد تا مسیر ارتباطات را میان برند و رسانه، مثل ستاره شمال، روشن و تسهیل کند.